WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU GÓRSKIEGO
Slider

REGULAMIN

§1 Warunki wypożyczenia sprzętu.

1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest zawarcie umowy wypożyczenia pomiędzy – Ludzie Gór Przewodnictwo Wspinaczka Narciarstwo o nr NIP 611 222 06 90 zwaną w dalszej części Wypożyczalnią, a osobą lub firmą wypożyczającą zwaną w dalszej części Wypożyczającym.

2. Umowa spisywana jest przez Wypożyczalnię na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem, na czas określony podany przez Wypożyczającego.

3. Rezerwację on line uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności w wysokości i terminie wskazanym w cenniku lub e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.

4. Rezerwację należy opłacić przez stronę internetową Wypożyczalni, na konto.
 ING Bank Śląski 63 1050 1474 1000 0090 6818 4994

5. Brak wpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona wpłata nie podlega zwrotowi.

6. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co nie oznacza zwrotu wniesionej opłaty.

7. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem części wartości sprzętu dla Wypożyczalni w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu.

8. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu.

9. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z cennikiem oraz przyznanymi rabatami. W niektórych przypadkach Obsługa może podjąć decyzję o obniżeniu stawki kaucji.

10. Odbiór sprzętu może nastąpić nie wcześniej niż po godzinie 18:00 dnia poprzedzającego datę rezerwacji. Wypożyczalnia pracuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00-22:00.

11. Odbiór sprzętu może nastąpić poza godzinami pracy Wypożyczalni (w godzinach 22:30 – 06:00) po uiszczeniu dodatkowej opłaty „taryfa nocna” w kwocie 40 zł. W przypadku skorzystania z usługi „taryfa nocna”, wymagana jest wpłata na konto kwoty wypożyczenia i kwoty kaucji zwrotnej.

12. Cena za dzień oznacza zwrot sprzętu do godziny 22:00. Oddanie sprzętu kolejnego dnia powoduje naliczenie kolejnej stawki.

13. Opłata jest ustalona za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu użytkowania.

14. Wypożyczany sprzęt jest w pełni sprawny technicznie i czysty.

15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstwa awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków.

16. Faktury będą wystawiane na koniec okresu wypożyczenia.

§2 Zobowiązania Wypożyczalni.

1. Wypożyczalnia oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.

2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu Wypożyczalnia ma obowiązek zapoznać Wypożyczającego z instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu, jeśli Wypożyczający wyrazi taką wolę.

3. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu.

4. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Wypożyczającego i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody Wypożyczającego.

§3 Zobowiązania Wypożyczającego.

1. Wypożyczający przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wypożyczalni, z obowiązkiem zwrotu czystego i w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.

2. Wypożyczający oświadcza, że zna instrukcją obsługi i posiada przeszkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

3. Wypożyczający ma obowiązek sprawdzenia stanu technicznego przedmiotów najmu i zgłoszenie wszelkich uszkodzeń przed odebraniem sprzętu z Wypożyczalni.

4. Wypożyczający zobowiązuje się wnieść opłatę w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni/godzin najmu przez stawki według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, Wypożyczalnia uprawniona jest do naliczenia kolejnej doby wypożyczenia. W przypadku wcześniejszego zwrotu sprzętu, Wypożyczalnia nie zwraca wpłaconej opłaty.  

5. Wypożyczający zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody Wypożyczalni.

6. Od chwili odbioru sprzętu od Wypożyczalni do momentu jego zwrotu Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie, kradzież lub dewastacje. Wypożyczający ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania fakt zaginięcia przedmiotu wypożyczenia.

7. W przypadku zaginięcia lub utraty sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do wyrównania strat Wypożyczalni w wysokości wartości rynkowej sprzętu najmu lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia.

8. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Wypożyczający pokrywa wszystkie koszty związane z jego naprawą na podstawie rachunku przedstawionego przez Wypożyczalnię. Czas naprawy sprzętu liczy się jako czas wypożyczenia ze wszystkimi skutkami finansowymi.

9. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, zasad bezpieczeństwa i dobrych praktyk będą obciążały Wypożyczającego.

10. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek użytkowania przedmiotu najmu przez Wypożyczającego ponosi Wypożyczający.

11. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

12. Osoba dokonująca rezerwacji on line ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu, lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Obsługą. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”.

§4 Zwrot sprzętu.

1. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić przedmiot wypożyczenia w ustalonym w umowie terminie zwrotu. W przypadku nie dotrzymania terminu oddania sprzętu do Wypożyczalni, Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne dni wypożyczenia:

– według cennika w przypadku telefonicznego uzgodnienia z Wypożyczalnią przedłużonego terminu zwrotu sprzętu,

– według stawek zawartych w cenniku zwiększonych o 100% przy samowolnym wydłużeniu okresu wypożyczenia.

2. Zwrot sprzętu musi nastąpić w godzinach 7:00 do 22:00.

3. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

4. W przypadku zwrotu nieoczyszczonego przedmiotu najmu, Wypożyczający poniesie koszty czyszczenia. Czyszczenie raków, raczków, czekanów, sond, łopat z błota i ziemi – 30 zł. Czyszczenie butów, uprzęży, lonż via ferrata – 50 zł. Czyszczenie plecaka turystycznego – 100 zł, plecaka lawinowego – 200 zł.

§5 Zerwanie umowy wypożyczenia.

1. Zerwanie umowy wypożyczenia następuje w przypadku używania wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami dobrej praktyki.

2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego przedmiotu.

§6 Dane osobowe

1. Administratorem Twoich danych jest Ludzie Gór Przewodnictwo Wspinaczka Narciarstwo, z siedzibą przy ul. Kościuszki 6, 34-500 Zakopane o numerze NIP 611 222 06 90. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@wypozyczalniagorska.pl, telefonicznie pod numerem +48 666 408 788 lub pisemnie na w/w adres siedziby.

2. Twoje dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy najmu sprzętu górskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, nr telefonu, e-mail).

4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu realizacji przesyłki wynajmowanego sprzętu.

5. Twoje dane osobowe będą usunięte do 48 godzinach od zwrotu sprzętu.

6. Uprzejmie informujemy, iż przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych:

a) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 b) prawo do usunięcia i sprostowania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania;
d) prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

7. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę możesz odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@wypozyczalniagorska.pl .

8. Dodatkowo masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9. Informujemy, iż Twoje dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Ciebie, podczas wypełniania formularza umowy najmu, wypełniania formularza rezerwacji na stronie internetowej www.wypozyczalniagorska.pl lub przekazane wiadomością sms.

10. Pragniemy zapewnić, iż administrator danych Ludzie Gór Przewodnictwo Wspinaczka Narciarstwo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

ZOBACZ NASZE PRODUKTY

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien